در اواخر سال ۲۰۱۵ بواسطه معرفی نمایه جدیدی به این لیست تحت عنوان Emerging Sources Citation Index ، حجم بسیاری از ژورنال ها (در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰۰ ژورنال) به Web of Science تامسون رویترز افزوده شدند. با توجه به این نکته که اعتبار و شهرت علمی عنوان ISI به ژورنال های نمایه JCR است ، و نه نمایه های ISI-Listed. بدیهی است که این نمایه در سطح بسیار پایین تری نسبت به SCI ، SCIE و SSCI قرار دارد.

متاسفانه  شواهد و گزارشهای متعددی دال بر ضعف جدی فرآیند ارزیابی در این نمایه وجود دارد. به نحوی که صراحتا در مقاله (Predatory Publishing Is a Threat to Non-Mainstream Science) چاپ شده در ژورنال Journal of Korean medical science در سال جاری (۲۰۱۷ Mar 17) به حضور قابل توجه مجلات Predatory در نمایه ESCI اشاره شده است.

…Significantly more predatory journals are indexed by the Emerging Sources Citation Index (ESCI)…

متاسفانه این نمایه در گرم نمودن بازار سوء استفاده از عنوان غیردقیق ISI توسط کنفرانس ها و موسسات غیرمعتبر داخلی موثر قرار گرفت و در این مدت شاهد ظهور نشریاتی بودیم که بواسطه این نمایه در صدر تبلیغات قرار گرفتند و اینک هم در لیست سیاه اند و هم پس از گذشت مدت کوتاهی از این نمایه خارج شدند. (نظیر ژورنال ایرانی Journal of Current Research in Science). ولذا توصیه اکید به دقت در انتخاب و بررسی مجلاتی میشود که صرفا در این نمایه قرار دارند.

دانلود مقاله Predatory Publishing Is a Threat to Non-Mainstream Science

 

مشاهده تاپیک "اعتبار نمایه ESCI" در انجمن وبسایت ضریب تاثیر