"توصیه به احتیاط" عنوان بخش جدیدی از وبسایت ضریب تاثیر که با هدف معرفی و اطلاع رسانی در رابطه با مجلاتی است که پیرو انجام بررسی های متعدد و رصد میدانی، نیازمند ارزیابی دقیق علمی بوده و توصیه به احتیاط و انجام مشاوره هرچه بیشتر در ارسال مقاله به آنها میشود. تشخیص و معرفی این مجلات براساس نظر تیم کارشناسی وبسایت ضریب تاثیر انجام میپذیرد.

از موفقیت های این تلاش، قرارگیری متعدد این قبیل مجلات در لیست سیاه رسمی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی پس از اطلاع رسانی وبسایت ضریب تاثیر میباشد.

بدیهی است تا مادامی که یک ژورنال در لیست سیاه وزارتین یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی نگردد، بنا به تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه صاحب مقاله، چاپ در آن نشریه میتواند حائز امتیاز باشد.

علاوه بر نمایش عنوان "توصیه به احتیاط" در نتایج جستجوی وبسایت ضریب تاثیر، از طریق کانال وبسایت ضریب تاثیر نیز اطلاع رسانی صورت میپذیرد.