مجلات توصیه به احتیاط

در راستای صیانت و حفظ دستآوردهای پژوهشی جامعه علمی کشورعزیزمان، و ارتقای سطح انتشار مقالات (بالاخص برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی) و همچنین جلوگیری از صرف هزینه های ارزی بی مورد و نادرست، تیم وبسایت ضریب تاثیر، تصمیم به تدوین و معرفی فهرست مجلات توصیه به احتیاط نمود.

"توصیه به احتیاط" با هدف معرفی و اطلاع رسانی در رابطه با مجلاتی است که پیرو ارزیابی اولیه تیم وبسایت ضریب تاثیر و رصد میدانی انجام گرفته، نیازمند ارزیابی دقیق علمی تشخیص داده شده و توصیه به انجام مشاوره هر بیشتر در ارسال مقاله به آنها میشود.

از نکات قابل توجه و موید فهرست "توصیه به احتیاط" ، قرارگیری متعدد این قبیل مجلات در لیست های سیاه وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی پس از شناسایی و اطلاع رسانی وبسایت ضریب تاثیر بوده است. به نحوی که در برخی موارد، شناسایی و معرفی ژورنال های نامعتبر توسط وبسایت ضریب تاثیر، با اختلاف زمانی قریب به یکسال پیش از قرارگیری در لیست سیاه وزارتین و دانشگاه ازاد اسلامی انجام پذیرفته است.

بدیهی است تا مادامی که یک ژورنال در لیست سیاه وزارتین (علوم/بهداشت) و یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی نگردد، بنا به تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه صاحب مقاله، چاپ در آن نشریه میتواند حائز امتیاز باشد.

 

برخی از موارد این فهرست با ذکر تاریخ شناسایی توسط وبسایت ضریب تاثیر و همچنین تاریخ قرارگیری در لیست سیاه وزارتین و یا دانشگاه آزاد اسلامی، در جدول زیر قابل مقایسه است.

 

مشخصات ژورنال

تاریخ معرفی در فهرست مجلات توصیه به احتیاط

تاریخ معرفی در لیست سیاه وزارتین و یا دانشگاه آزاد اسلامی

اختلاف زمانی

International Review

2217-9739

خرداد ماه 1396

شهریور ماه 1396

3 ماه

International Transaction Journal Enginueing Management

2228-9860

فروردین ماه 1398

شهریور ماه 1398

6 ماه

Dilemas Contemporáneos

2007-7890

بهمن ماه 1397

شهریور ماه 1398

8 ماه

Buletin Teknologi Ternakan

1823-2728

آذر ماه 1396

مهر ماه 1397

11 ماه

Ukrainian Journal Of Ecology

2520-2138

دی ماه 1396

مهر ماه 1397

13 ماه

....

....

....

....

 

لازم به ذکر است که تاکنون این فهرست شامل بیش از 300 ژورنال بوده و شناسایی موارد جدید و به روزرسانی مستمر آن توسط تیم وبسایت ضریب تاثیر صورت میپذیرد.

 

از اسفند ماه 1398، در نتایج اعتبارسنجی آنلاین وبسایت ضریب تاثیر، صرفا مواردی از فهرست توصیه به احتیاط به نمایش عمومی درخواهد آمد که در لیست سیاه وزارتین و یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شده اند. لذا بررسی حضور ژورنال در فهرست به روزرسانی شده مجلات توصیه به احتیاط صرفا با درخواست کاربر طی بخش "اعتبارسنجی دستی" صورت میپذیرد.