Loading

اطلاعیه: در نتایج اعتبارسنجی آنلاین وبسایت ضریب تاثیر، صرفا مواردی از فهرست توصیه به احتیاط به نمایش عمومی درخواهد آمد که در لیست سیاه وزارتین و یا دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شده اند. لذا بررسی حضور ژورنال در فهرست به روزرسانی شده مجلات توصیه به احتیاط  صرفا با درخواست کاربر طی بخش "اعتبارسنجی دستی" صورت میپذیرد.