#1034 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

اکبری: بسیاری از کنفرانس ها مقالات را در این مجله چاپ می کنند

مجددا این نکته را متذکر می شویم که یکی از کانال های ورودی ژورنال ها به لیست سیاه و یا کم اعتبار ، ژورنال های مورد توجه کنفرانس ها است. تعدد نویسندگان ایرانی که جای خود دارد.