#1044 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Journal of Psychology & Behavioral Studies” با شناسه “ISSN: 2148-0664” فاقد ضریب تاثیر و در نمایه برجسته ای قرار ندارد. توصیه به انتخاب ژورنال های با کیفیت تر میشود.