#10688 پاسخ
avatar
توکلی

فرمایش دوست قبلی کاملا درست هست.
این مجله ISI نیست و مدیریت حرفه ای و درست حسابی ندارد و به قول معروف به صورت دورهمی و هیئتی اداره می شود …