#10696 پاسخ
avatar
محمد خرمی

سلام. گذشته از اعتبار مجله ی European Online Journal of Natural and Social Sciences در داخل کشور، آیا برای بورس خارج کشور این مجله معتبر است؟ اعتبارش در چه حده؟ ممنون