#1072 پاسخ
avatar
مهدی

با سلام

این ژورنال در لیست SJR قرار دارد .
http://www.scimagojr[dot]com/journalsearch.php?q=19900191611&tip=sid&clean=0

ژورنال Modern Applied Science در لیست Scopus 2014 قرار دارد آیا با این حال نامعتبر است؟ لینک لیست مربوطه
http://resadm[dot]azaruniv.ac.ir/?PageID=24