ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#10945 پاسخ
avatar
کاظم کهتری

با سلام. احتراما” آخرین فهرست مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی موجود مربوط به تاریخ 98/10/10 می باشد، ولی فهرست جدید مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی در سایت پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه به تاریخ 1399/5/26 بارگذاری شده است.