#11002 پاسخ
avatar
پرورش

با سلام

در نشریات علوم انسانی گاها شاهد شباهت اسم هستیم که با ذکر شماره شناسه یا آی اس ان ان عنوان میشوند.
نشریات فوق 2 نشریه با انتشارات مجزا هستند که شماره شناسه یا آی اس ان ان آنها با هم فرق دارند
من با این عنوان بیش از 4 نشریه پیدا کردم که شماره شناسه و انتشاراتشون تفاوت دارند و از نظر اعتبار فقط نشریه با شناسه 1026-4116 جزو نمایه آی اس آی می باشد.
Journal of Economic and Administrative Sciences ISSN: 1026-4116 آی اس آی
Journal of Economics and Administrative Sciences ISSN: 1302-2024
Journal of Economics and Administrative Sciences 2227-703X
Journal of Economics and Administrative Sciences ISSN 1303-1279