#11229 پاسخ
avatar
محمد

این ژورنال پولی بابت چاپ مقاله دریافت نمی کند و فرایند داوری دارد. دو داور ناشناس مقاله را مورد داوری و ارزیابی قرار می دهند. بنده داور این ژورنال هستم و یک مقاله هم در این ژورنال چاپ کرده ام.