#11286 پاسخ
avatar
مهدی

این ISSN : 0004-881X برای مجله Journal of the Australian Ceramic Society نیست و اشتباه می باشد.
بهتر است که سایت خود مجله یعنی https://www.springer.com/journal/41779 مورد بررسی قرار گیرد:
Electronic ISSN
2510-1579
Print ISSN
2510-1560