#11367 پاسخ
avatar
Afshin

پاسخگو نیستند و خیلی دیر جواب می دهند.

doi مقالات همیشه مشکل دارد و درست کار نمی کند. انتشارات درست حسابی ندارد. تا مجبور نشدید سراغش نروید. قابل توصیه نیست دوستان …