#11446 پاسخ
avatar
مسعود

با سلام لطفا اعتبار مجله مجددا بررسی شود با عنایت به اینکه این مجله در اسکوپوس دارای رتبه و اهتبار هست و متاسفانه دانشگاههای کشور چاپ مقاله در مجلات خارجی را در اولویت قرار دادهاند. بررسی مجدد موضوع اعتبار پیشنهاد میشود