#11596 پاسخ
avatar
علی

خیلی عجیبه که در لیست سیاهه!
فرآیند داوریش هم خیلی طولانیه!
چرا در نمیاد از لیست سیاه؟ این همه سال در اسکوپوس بوده، سال 2020 و 2021 هم روند افزایشی و بهبود داشته