#11603 پاسخ
avatar
پیمان

شناسه اصلی برای این مجله 1302-2024 هستش و آدرس سایتش هم http://www.jeasweb.org/index.php و تنها این برای دکتری قابل قبوله و در سایت ایمپکت فامتور هم آی اس سی نشون می ده