ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#11643 پاسخ
avatar
کهتری

احتراماً فهرست به روز شده مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 13 شهریور ماه 1400 در وب سایت پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بارگذاری شده است.