#11678 پاسخ
avatar
شراره

سلام از بین دو ژورنال 
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

و ژورنال
International Journal of Engineering Transactions B: Applications
کدام امتیاز بالاتری دارد