#11744 پاسخ
avatar
رضا اکبری

این برای نخستین بار است که دو استاد تمام دانشگاه (ساداتی! و حسینی!) در فاصله 3 دقیقه از هم پیام میگذارند! اخه یکی نیست بگه استاد تمام بیکاره بیاد کامنت بگذاره! و اهمیتی براش داره!! پیامها هدایت شده هستند.
این نشریه اعتبار لازم را ندارد و در ارسال مقالات به آن تجدید نظر شود. متخصصین در شوراهای پژوهشی مو را از ماست می کشند. مواظب باشید وقتتان را روی این نشریات تلف نکنید.
موفق باشید