ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index پاسخ به : نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index

#11820 پاسخ
avatar
taghizadeh

سلام مقاله ای در سال 2017 و 2018 در ژورنال : J. Evolution Med. Dent. Sci /eISSN- 2278-4802, pISSN- 2278-4748/ Vol. 7/ Issue 43/ چاپ کرده ام که نمایه Emerging Sources Citation Index داشت اکنون این ژورنال در لیست ESCI نیست چگونه باید این امر را اثبات کرد لطفا راهنمایی بفرمایید