ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#11932 پاسخ
avatar
کاظم کهتری

احتراماً فهرست به روز شده مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ 20 بهمن ماه 1400 در وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بارگذاری شده است.