#11998 پاسخ
avatar
رضا

هر مجله ایه که ای اس ای که لزوما اسکوپوس نیست و هر مجله ای اسکوپوس لزوما ای اس ای نیست،اینا کاملا از هم جدا هستن jcr و sjrاز هم جدا هستن و این برا دفاع چون q2 کفایت میکنه