ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر کمک برای انتخاب ژورنال پاسخ به : کمک برای انتخاب ژورنال

#1209 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

زمین: بر اساس تجربه چند ژورنال .. به من معرفی کنید

ضروری است با اساتید راهنما و متخصص در زمینه خود طرح موضوع کنید.

 

کوثر: به من اون سایت رو معرفی کنید

ابزارهای انتخاب ژورنال مناسب در این بخش معرفی شده اند