#12161 پاسخ
avatar
بهار

متاسفانه در وزارت علوم دانش کافی در این موارد موجود نیست و از طرفی بسیاری از مجلات داخلی که کیفیت پایینی هم دارند مورد تاییدنداگر شما اینها را تایید نمیکنید پس چرا استانداردهای داخلی را بالا نمیبرید.