#12188 پاسخ
avatar
رحیمی

سلام
مجله Journal of Economics and Administrative Sciences با

ISSN: 1302-2024 (Print Version)

ISSN: 2148-1792 (Electronic Version)

در سایت رسمی ISC فقط دارای اعتبار هست. بقیه سایت ها فیک هستند