#1223 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

شمس: if در 2106 ؟

 

با سلام
در آخرین گزارش JCR منتشر شده در Jun 2016 (ناظر بر عملکرد ژورنال ها در سال 2015) ، ژورنال ACTA MEDICA MEDITERR دارای ضریب تاثیر میباشد