#12699 پاسخ
avatar
محمدی

دوست عزیز ژورنال Scientific reports جز ژورنال های چند زمینه ای Nauture بوده و چاپ مقاله در آن حدود 6-7 ماه زمان برده و تمامی اعتبار سنجی های علمی برای داده های ثبت شده در مقاله را بررسی مینماید ودر sjr در تمامی این سال ها در دسته ی Q1 قرار گرفته است .
لطفا قبل از تحریم ژورنال Nature کمی بررسی نمایید!