#12703 پاسخ
avatar
بدون نام

تکلیف دانشجو چی هست که وقتی مقاله اش توی این ژورنال چاپ شده، از دید شما معتبر بوده و حالا نامعتبره؟؟؟؟
چرا نمیذارین آدم نفس راحت بکشه؟؟؟؟