ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پاسخ به : مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

#12743 پاسخ
avatar
صفری

این نشریه [omitted]
چرا که در حالی که علمی پزوهشی نیست، نامی را انتخاب نموده است که غلط انداز است.
نشریه علمی پژوهش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟