#12803 پاسخ
avatar
محمد

پروفسور بی نام عزیز
این مجله یکی از معتبرترین مجلات کمپانی (انتشارات) نیچر(Nature) است. لطفا شاخص و معیارهای ارائه شده در ذیل را مطالعه بفرمائید سپس فتوای کارشناسی صادر کنید.
هرچه در فهم تو آيد آن بود مفهوم تو

2021 Journal Metrics
2-year impact factor (2021): 4.996
5-year impact factor (2021): 5.516
Immediacy index: 0.973
Eigenfactor® score: 1.17671
Article influence score: 1.207
2 year median: 3
2021 Peer Review Metrics
Submission to first decision – 56 days
Submission to accept – 133 days
Usage
129,414,061 Downloads (in 2021)
427,999 Altmetric mentions (2021)