#12860 پاسخ
avatar
مرتضي

مجله معتبرو منضبط و دقیقی هست و بی مورد شما رومعطل رسیدگی نمیکند. 4 داور در 2 راند مقاله را رسیدگی و نظرات خبره مطرح میکنند. حسن این ژورنال سرعت در رسیدگی و تعیین تکلیف هست