#12918 پاسخ
avatar
مرتضي

سلام واحترام- اینگونه قضاوت کردن شاید صحیح نباشد. بعضی از ما اتلاف زمان یک ژورنال در زمان رسیدگی را از محاسن ژورنال تلقی میکنیم که صحیح نیست. من به ژورنالی مقاله ارسال کردم و 80 روز ادیتور انتخاب نکرد . دراین خلال 5 بار ایمیل زدم و محترمانه تقاضای تسریع در انتخاب ادیتور و داور کردم که نتیجه نداد و مقاله را خارج کردم. به ژورنال دیگری فرستادم ظرف 9 روز راند اول بازبینی به من اعلام شد.