#13038 پاسخ
avatar
صادق صالحی

با سلام
داوری در مورد اعتبار مجلات، از سوی اجتماع علمی مورد بررسی قرار می گیرد و یا بخش های رسمی تر از یک جامعه مثل وزارت علوم در ایران یا بخش اعتبار سنجی ناشران. در اینجا، عمده نظرات ارایه شده منفی است و البته به نظر می رسد مدافعان و مخالفان بر این اساس هست که آیا مقاله ای در نشریه چاپ کردند یا خیر؟ اگر اعتبار مجلات بر اساس پول بود برخی از مجلات داخلی چرا چنین اعتباری کسب نکردند و یا حتی برخی مجلات خارجی. با این سوالات از هدف اصلی چاپ مقاله که انتشار یافته های علمی جهت استفاده گسترده هست دور می شویم.