#13053 پاسخ
avatar
morteza

برخی ژورنالها بی دلیل زمان رسیدگی را طولانی می کنند به این تصور که طولانی شدن رسیدگی نشان دهنده اعتبار ژورنال است.
این ژورنال خوب و زمان رسیدگی آن بر خلاف بسیاری از ژورنالها سریع است