#1321 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
خیر جعلی نیست، لیکن از طریق این آدرس اقدام نمایید “http://thepolynesiansociety.org/jps/index.php/JPS” (توضیح درخصوص آدرس پیشینی که شما قید کردید (jps.auckland.ac.nz) ارائه شده است)