ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مجله ی هلندی با ادیتور اسرائیلی پاسخ به : مجله ی هلندی با ادیتور اسرائیلی

#13210 پاسخ
avatar
قاسم

دردسر ندارد اما پذیرش مقاله بسته به ادیتور و شرایط سیاسی ممکن است برای شما دشوار گردد. مقاله بنده در چنین ژورنالی با وجود برخورد به ظاهر دوستانه ادیتور به دلایل کاملاً نامعتبر و نادرست و بار ریجکت شد و ادیتور حتی به نامه های ارسالی پس از ریجکت دوم پاسخ نداد. متأسفانه در چنین مجلاتی، برای حفظ ظاهر مقاله به داوری می رود اما داورهایی سختگیر انتخاب می شود که اکثرا ایرادهایی نادرست می گیرند، مثلا روش آنالیز آماری، و ادیتور نیز سختگیرانه تصمیم به ریجکت می گیرد