#13259 پاسخ
avatar
حسین

این ژورنال جنتا ادیتور میهمان داشت که یکیش ایرانی بود و متاسفانه با نویشنده ها تقلب کرده بودن و چندین مقاله مربوط به این ادیتورها ریترکت شد و کل ژورنال نابود شد.