#13537 پاسخ
avatar
سلیمانی

این مجله نامعتبر دانشگاه تهران نیست اما در سایت ایمپکت فاکتور هم هیچگاه آپدیتش را درست نمی کنند. دلیلش را نمی دانم. مدرکش هم سایت معاونت پژوهش دانشگاه تهران هست.

لیست نشریات نامعتبر، آیین نامه و توضیحات پایین لیست فاقد امتیاز را بخوانید.
این مجله قبلا که بدون نمایه بوده در سایت دانشگاه تهران امتیاز نداشت. در لیست بدون نمایه ها زده بدون امتیاز اما خود آیین نامه شان میگه مجله اعتبار و امتیاز داره. دیگه بقیه اش با خودتان. هیچ کی از این آیین نامه ها و دستورالعمل ها سر در نمیاره