#1366 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

fooad: چاپ کردن در این ژورنال به صلاح است؟

 

بستگی به ارزش و سطح پژوهش انجام گرفته دارد. با فرض ارزشمند بودن کار شما ، اکیدا توصیه به انتخاب ژورنال های باکیفیت تری میشود.