#1433 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

صرف قرارگیری در انتشارات Hindawi نمیتواند دلیل بر ارزشمند بودن آن باشد ، ضمن آنکه برخی از ژورنال های این ناشر در لیست مجلات کم اعتبار گزارش شده است.