#1501 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Education Studies (IES)” با شناسه “ISSN 1913-9020” در فهرست ژورنال های کم اعتبار شده است.
این ژورنال فاقد ضریب تاثیر بوده و تعدد نویسندگان ایرانی آن جالب توجه است.