#1596 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال ژاپنی "Journal of Asian Architecture and Building Engineering" با شناسه "ISSN 13467581" ، ضمن قرارداشتن در نمایه Scopus با درجه کیفی Q1 ، ا ISI دارای ضریب تاثیر (JCR) محسوب میشود.
با آرزوی موفقیت