#1634 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
توصیه به انتخاب ژورنال های معتبر میشود.
ژورنال "Afghanistan Quarterly" با شناسه "ISSN: 0838-0600" فاقد ضریب تاثیر میباشد. این ژورنال در نمایه ISC قرار داشته و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.

(تنوع موضوعات تحت پوشش آن از History تا Mathematics و تعدد نویسندگان یکسان مقالات آن جالب توجه است!!)