ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#1646 پاسخ
avatar
روشن

بهتره به جای عبارت فهرست مجلات کم اعتبار ذکر شود مورد پذیرش دانشگاه فرضا شهید بهشتی نیست زیرا بهر حال در برابر این عبارت مراجع جهانی مثل JCR یا SJR امتباز ژورنال را با دقت ارائه می دهند