#1765 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Journal of Social Sciences and Humanity Studies (JSSHS)” با شناسه های “p-ISSN: 2356-8801” و “e-ISSN: 2356-8852” بواسطه ناشر آن علاوه بر قرارگیری در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ هفدهم آبان ماه 1394 ، در لیست مجلات کم اعتبار نیز گزارش شده است.