#1776 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ژورنال "The Australasian Journal of Combinatorics" با شناسه "ISSN: 2202-3518" فاقد ضریب تاثیر و بواسطه حضور در نمایه ESCI ، جزو مجلات Master (ISI-Listed) محسوب میشود. درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر بحث شد.