ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مقایسه سطح نمایه ها پاسخ به : مقایسه سطح نمایه ها

#1818 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

به جهت اختلاف نظرهایی که میتواند در پاسخ به سوال شما موجب ابهام شود ، پاسخ را ارجاع میدهیم به مصوبه رسمی وزارت بهداشت ، که مطابق آن تقسیم بندی رسمی نمایه ها جهت امتیاز دهی در چهار گروه (درجه) صورت پذیرفته است


درجه ۱ ) ISI Web of Science (ISI), Medline, Pubmed, Pubmed Central
درجه ۲) Scopus, Embase, Chemical Abstracts, Current Contents, Cinahl, PsychInfo, BIOSIS
درجه ۳ ) Google Scholar ,ISC , Index Copernicus, Proquest, EBSCO, Doaj
درجه ۴ ) IRAN MEDEX, SID, Magiran, Medlib, Iran Doc

و همینطور دستورالعمل وزارت علوم براساس امتیاز پایگاه ها:
درجه ۱ ) نمایه‌های استنادی بین‌المللی (۳۰ امتیاز) : ISI Web of Science (ISI), Scopus
درجه ۲) نمایه‌های تخصصی بین‌المللی (۲۰ امتیاز) PubMed ، BIOSIS ، Chemical Abstract ، EMBASE و….

(Advanced Polymers Abstracts | Aerospace and High Technology Database | AgelineAgricola | Agrindex | Agris | Aluminium Industry Abstract | Analytical Abstracts(RSC) | Applied Social Sciences Index and Abstracts(ASSIA) | Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts(ASFA) | Art &Archaeology Technical Abstract (AATA) | ATLA Religion Database | Bacteriology Abstracts | Biological Abstract(BA) | BIOSIS | Biotechnology Research Abstracts | CAB & CABI Abstracts | Ceramic Abstracts | Chemical Abstract | Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA) | Civil Engineering Abstracts (CEA) | Computer and Information System Abstracts | Crop Science Database | Current Index to Statistics | Derwent Innovation Index | Design and Applied Arts Index (DAAI) | Documents in information Science(DoIS) | Earthquake Engineering Abstracts(EEA) | Ecology Abstracts | Econlit | Education Resources Information Center(ERIC) | Educational Research Abstracts (ERA) | Educational Technology Abstracts | EMBASE | Engineered Materials Abstracts | Engineering Village | Environment Index | Environmental Engineering Abstracts | Environmental Science Database | Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM) | E-Prints in Library & Information Science (E-LIS) | Family Index | Food Science and Technology Abstracts(FSTA) | Health and Safety Sciences Abstracts | Index Islamicus | Index to Christian Art | INSPEC | International Construction Database (ICONDA) | International Index to Music Periodicals (IIMP) | International Nuclear Information System (INIS Database) | International Pharmecutical Abstracts(IPA) | Lexis-Nexis | Library Literature and Information Science | LISA | LISTA | MathSci.net | Mechanical & Transportation Engineering Abstracts | Mechanical Engineering Abstracts | MEDLINE | Merck Index | Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX) | Meteorological and Geoastrophysical Abstracts | Music Index | Oceanic Abstracts | Philosopher's Index | Physical Education Index | Plants database | Population Index | Psychlit | PsycINFO | PubMed | Reaxys | Social Services Abstracts | Sociological Abstracts | Solid State and Superconductivity Abstracts | Toxicology Abstracts | Toxline | Water Resources Abstracts | World Wide Political Science Abstracts | Zentralblatt math (Z math) | )
درجه ۳) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (۱۰ امتیاز) : ISC
درجه ۴) سایر (۵ امتیاز) : Google Scholar + Doaj + SID یا NoorMags