#1874 پاسخ
avatar
محمد

گزارش فنی در ژورنالComputers and Geotechnics با ISSN: 0266-352X
یا مقاله کامل درJournal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering با ISSN: 1674-7755؟؟ ممنون