#1960 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

رضا: تو بلک لیست وزارت علوم است

ردیف مربوطه را در آخرین لیست سیاه وزارت علوم مشخص بفرمایید

 

مهشید:لینک مربوط به کم اعتبار بودن

درگزارش جدید خارج شده است.

 

معصومه: اسکوپوس داری اعتبار هست

در حال حاضر در Scopus و ISC حضور دارد